Informácie

Oznamy

Názov Typ oznamu Dátum platnosti od Dátum platnosti do
Oznámenie o nedostupnosti IS SEMP Oznam 10.12.2022 10.12.2022
Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis Iné 1.6.2022
Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis Iné 1.6.2022
Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore ry Iné 1.6.2022
Oznámenie o nedostupnosti IS SEMP Oznam 23.4.2022 23.4.2022
Manuál používateľa - štátna pomoc a minimálna pomoc Iné 1.3.2022
Oznámenie o nedostupnosti IS SEMP Oznam 25.6.2021 28.6.2021
Oznámenie o nedostupnosti IS SEMP Oznam 5.9.2020 6.9.2020
Oznámenie o nedostupnosti IS SEMP Oznam 19.3.2020 23.3.2020
Metodický pokyn podľa nariadenia (EÚ) č. 1407/2013 na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc Iné 1.11.2019
Odvetvie - SK NACE Iné 1.7.2018
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) Legislatíva SR 1.1.2016