Informácie

Oznamy

Názov Typ oznamu Dátum platnosti od Dátum platnosti do
Referenčné sadzby, diskontné sadzby a úrokové sadzby pre vymáhanie štátnej pomoci od 1. októbra 2017 Oznam 1.10.2017
Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis Iné 22.9.2017
Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sek Iné 22.9.2017
Referenčné sadzby, diskontné sadzby a úrokové sadzby pre vymáhanie štátnej pomoci od 1. augusta 2017 Oznam 1.8.2017 30.9.2017
Manuál používateľa - štátna pomoc a minimálna pomoc Iné 1.8.2017
Referenčné sadzby, diskontné sadzby a úrokové sadzby pre vymáhanie štátnej pomoci od 1. mája 2017 Oznam 1.5.2017 31.7.2017
Vzor prílohy k žiadosti o vykonanie korekcií v IS SEMP Iné 22.3.2017
Referenčné sadzby, diskontné sadzby a úrokové sadzby pre vymáhanie štátnej pomoci od 1. marca 2017 Oznam 1.3.2017 30.4.2017
Referenčné sadzby, diskontné sadzby a úrokové sadzby pre vymáhanie štátnej pomoci od 1. januára 2017 Oznam 1.1.2017 28.2.2017
Referenčné sadzby, diskontné sadzby a úrokové sadzby pre vymáhanie štátnej pomoci od 1. novembra 2016 Oznam 1.11.2016 31.12.2016
Referenčné sadzby, diskontné sadzby a úrokové sadzby pre vymáhanie štátnej pomoci od 1. októbra 2016 Oznam 1.10.2016 31.10.2016
Referenčné sadzby, diskontné sadzby a úrokové sadzby pre vymáhanie štátnej pomoci od 1. septembra 2016 Oznam 1.9.2016 30.9.2016
Referenčné sadzby, diskontné sadzby a úrokové sadzby pre vymáhanie štátnej pomoci od 1. augusta 2016 Oznam 1.8.2016 31.8.2016
Referenčné sadzby, diskontné sadzby a úrokové sadzby pre vymáhanie štátnej pomoci od 1. júna 2016 Oznam 1.6.2016 31.7.2016
Referenčné sadzby, diskontné sadzby a úrokové sadzby pre vymáhanie štátnej pomoci od 1. mája 2016 Oznam 1.5.2016 31.5.2016
Metodický pokyn podľa nariadenia (EÚ) č. 1407/2013 na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc Iné 1.5.2016
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) Legislatíva SR 1.1.2016