Portál na evidenciu a monitorovanie pomoci

Protimonopolný úrad SR, ako koordinátor pomoci, spravuje Portál na evidenciu a monitorovanie pomoci, ďalej len („Portál“).

Portál sa člení na 2 časti:

  • verejná zóna – je určená verejným používateľom a obsahuje základné informácie týkajúce sa štátnej pomoci (napr. schémy štátnej pomoci, skupinové výnimky, individuálna štátna pomoc), minimálnej pomoci (napr. schémy minimálnej pomoci, individuálna minimálna pomoc), poskytovateľov (vykonávateľov) pomoci (napr. zoznam poskytovateľov pomoci podľa IČO a názvu), príjemcov pomoci (napr. názov, výška schválenej pomoci, výška vrátenej pomoci). Pre verejných používateľov sú prístupné aj oznamy, ktoré sa môžu týkať napr. zmien v slovenskej legislatíve alebo v legislatíve Európskej únie. Do verejnej zóny je povolený prístup aj bez prihlásenia používateľa.

  • zabezpečená zóna – je určená pre poskytovateľov pomoci, ktorí majú do Portálu prístup prostredníctvom vzdialeného prístupu a musia byť do Portálu prihlásení. Táto zabezpečená zóna obsahuje register štátnej pomoci, register minimálnej pomoci, register poskytovateľov a vykonávateľov, register príjemcov pomoci a umožňuje kontrolu a monitorovanie poskytnutej pomoci.